top of page

LUFA HOME ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

1. SATICI’YA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Unvan      : LUFA HOME

Adres                    : Uludağ Organize Sanayi Bölgesi A.V.P. Mah. Hasan Kestelli Cad. Bahtiyar Sk.  No:11 Kestel/Bursa

Telefon                 : (0 224) 372 97 97

Faks                       : (0 224) 372 22 66

E-posta Adresi : hello@lufahome.com

 

2. ALICI’YA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı/Unvanı     :

Adres                               :

Telefon                           :

E-posta Adresi           :

3. KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu; Alıcı’nın www.lufahome.com internet sitesi üzerinden tekstil ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

 

4. ÜRÜN BEDELİ

Ürün bedelleri seçilen ürüne göre değişmekte olup, www.lufahome.com internet sitesinden ilan edilmiştir. İlan edilen ürün bedelleri ve vaatler güncelleme yapılana ve/veya değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerliliğini korur. Ancak hatayla yanlış yazılan fiyat farklılıklarında Satıcı’nın Alıcı’ya bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir. Hata durumlarında ürün bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir. Ürünün gerçek fiyatı, ilan edilenden farklı ise Alıcı’ya gerçek fiyat bildirilir. Alıcı’nın talebi doğrultusunda gerçek bedel üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.

 

Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması                                               Adet                                                                     Tutar                              

                                                                                                                                                            

Kargo Ücreti                                                                                                                                                                                

KDV                                                                                                                                                                                                  

Genel Toplam                                                                                                                                                                              

 

 

 

Sipariş Tarihi                  :

Ödeme Tipi                      :

Ödenen Tutar                 :

Teslim Edilecek Kişi   :

Teslimat Adresi            :

Fatura Adı                        :

Fatura Adresi                 :

Fatura Telefon               :

 

 

 

5. ÖDEME ŞEKLİ

Ödemeler kredi kartı ve [diğer online ödeme yöntemlerinden biri] kullanılarak yapılabilir. Sipariş konusu ürün için işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun Alıcı tarafından online olarak onaylanmış olması ve ürün bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı’nın ürünü verme yükümlülüğünden kurtulmuş olduğu kabul edilir.

 

6. CAYMA HAKKI

Alıcı, Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamında satın aldığı ürüne ilişkin olarak, Sözleşme’nin imzalanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı‘ya işbu Sözleşme’de belirtilmiş iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. Ancak kanunen belirli bazı mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsalar dahi, kanunen cayma hakkı yoktur. Söz konusu mal ve hizmetleri aşağıda görebilirsiniz.

 

Kanunen cayma hakkı kullanılamayan mal ve hizmetler:

a) Tüketici'nin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil)

b) kozmetik vb.leri ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar

c) yine kozmetik, mayo, iç giyim mamülleri vb. teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar

d) teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar e) ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. digital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri; vi) elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar

f) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler

g) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar

h) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki, eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti

i) ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler

j) genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

 

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

 

Alıcı’nın cayma hakkını kullanması halinde, anılan bildirimin yanısıra Ürün'ün tarafımıza gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) irsaliye/fatura aslının iadesi, faturası kurumlar adına düzenlenen Ürün iadelerinde iade faturası kesilmesi, ayrıca iade edilecek Ürün'lerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir

 

Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

 

Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle iade imkânsızlaşırsa Alıcı, kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Tüketici cayma hakkını kaybeder.


Yukarıda belirtilen gereklerin Tüketici tarafından süresinde ve usulunce yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün'ün teslim masrafları, Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Tüketici'ye iade edilir.

 

7. GEÇERLİLİK

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 

8. YETKİLİ MAHKEME

Alıcı; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı’nın mal veya ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilir.

 

9. SON HÜKÜMLER

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan doğarak tüketicilere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri sadece Alıcı’nın tüketici olduğu hallerde geçerli olarak hüküm ifade edecek olup; Alıcı’nın 6502 sayılı Kanun’da yer alan Tüketici tanımına uymadığı hallerde ilgili maddeler Taraflar arasında hüküm ifade etmeyecektir.

 

Alıcı; ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

 

Yukarıdayer alan bilgilendirmeler ile Sözleşme'yi İNTERNET SİTESİ'nde onaylayarak kabulünüzden sonra tüm bunları sipariş teyidiniz ile birlikte belirttiğiniz e-posta (mail) adresinize göndereceğimizden cihazına kaydedip saklayarak her zaman erişebileceğiniz gibi, ilgili yasalar çerçevesinde ve azami üç yıl süre ile Şirketimiz nezdindeki sistemlerde muhafaza edileceklerdir.

bottom of page