top of page

LUFA HOME MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Şirket

Ticari Unvan       : LUFA HOME

Adres                     : Uludağ Organize Sanayi Bölgesi A.V.P. Mah. Hasan Kestelli Cad. Bahtiyar Sk.  No:11 Kestel/Bursa

Telefon                 : (0 224) 372 97 97

Faks                       : (0 224) 372 22 66

E-posta Adresi : hello@lufahome.com

 

Müşteri

Adı Soyadı/Unvanı    :

Adres                              :

Telefon                          :

E-posta Adresi          :

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Müşteri’nin Şirket’e ait www.lufahome.com internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) yapmış olduğu tekstil ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

Müşteri bu Sözleşme'yi İnternet Sitesi’nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği ürün(ler)'in bedeli ve masrafları, siparişi verirken tercih etmiş olduğu ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

 

İnternet Sitesi’nde yer alan Ön Bilgilendirme Formu ve fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. Başvuru yapıldığı anda Müşteri, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

Müşteri, işbu Sözleşme’ye konu ürün satışı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

 

3.ÜRÜN BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Ürün bedelleri seçilen ürüne göre değişmekte olup, Internet Sitesinden ilan edilmiştir. Ödemeler kredi kartı ve [diğer online ödeme yöntemlerinden biri] kullanılarak yapılabilir.

 

Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması                                                  Adet                                                            Tutar                             

                                                                                                                                                                                                    
Kargo Ücreti                                                                                                                                                                         

KDV                                                                                                                                                                                           

Genel Toplam                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

 

 

 

Sipariş Tarihi                  :

Ödeme Tipi                      :

Ödenen Tutar                 :

Teslim Edilecek Kişi   :

Teslimat Adresi             :

Fatura Adı                        :

Fatura Adresi                 :

Fatura Telefon               :

 

4.ÖDEME KOŞULLARI

Ödeme, Müşteri tarafından kredi kartıyla ya da [online ödemelerden] biri kullanılarak yapıldığında geçerli olacaktır.

 

Ürün bedeli, İnternet Sitesi üzerinden her ürünün yanına/altına yazılmak suretiyle ilan edilmiştir. İlan edilen hizmet bedelleri ve vaatler güncelleme yapılana ve/veya değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerliliğini korur. Ancak hatayla yanlış yazılan fiyat farklılıklarında Şirket’in Müşteri’ye bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir. Hata durumlarında hizmet bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir. Hizmetin gerçek fiyatı, ilan edilenden farklı ise Müşteri’ye gerçek fiyat bildirilir. Müşteri’nin talebi doğrultusunda gerçek bedel üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.

 

Sözleşme konusu ürün satışının gerçekleşmesi için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanmış olması ve bedelinin Müşteri’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Ödeme gerçekleştiği anda Müşteri işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise Şirket yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

5.MÜŞTERİ’NİN ÖNCDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ KONULAR

Müşteri işbu Sözleşme kapsamında yaptığı satın alma işlemi bakımından ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin Müşteri tarafından İnternet Sitesi’nde akdedilmesi ve satın alma işleminin her aşamasında İnternet Sitesi’nin ilgili açıklamalarını görerek ve inceleyerek bilgilendiğini kabul eder.

 

 1. Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri,

 2. Şirket’in unvanı,

 3. Müşteri’nin Şirket ile irtibat kurmasına imkân veren Şirket’in iletişim bilgileri,

 4. Müşteri’nin işbu Sözleşme kapsamında satın aldığı Ürün(ler)’e ilişkin şikâyetlerini iletmesi için Şirket’in gerekli iletişim bilgileri,

 5. Ürün’ün tüm vergiler dâhil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,

 6. Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile bunlara ilişkin taahhütler ve Şirket’in şikâyetlere ilişkin çözüm yöntemleri,

 7. Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve Şirket’in iade için öngördüğü bilgiler,

 8. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,

 9. Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,

 10. Şirket’in talebi üzerine, Müşteri tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,

 11. Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

 

6. MÜŞTERİ’NİN SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜ SATIN ALIRKEN ÖDÜL PUANLAR KAZANDIĞI VE/VEYA ÖDÜL PUANLARI KULLANARAK ŞİRKET'E ÖDEME YAPTIĞI HALLERDE UYGULANACAK ÖZEL ŞARTLAR

Ödül puanları kazandıran bir kuruluş ile Müşteri ve Şirket arasında, ödül puanlarının Şirket'e ait İnternet Sitesi’nden alışverişlerde indirim gibi olanaklar sağlamasına imkân veren bir sözleşmenin varlığında, Müşteri Şirket'in söz konusu anlaşması ve keza kendisinin anılan kuruluş ile sözleşmesinin gereği olarak bu Sözleşme konusu alışverişi sebebi ile öyle bir ödül puanı kazanmış ise, işbu Sözleşme'den cayılması ve sair suretle feshi/sipariş iptali ile Müşteri'ye bir geri ödeme yapılması mevzubahis olan hallerde, Müşteri tarafından bu Sözleşme konusu satın alma ile kazanılmış ödül puanları, hediyeler ve benzerlerinin tutarı Müşteri'den geri alınır.

 

Bu geri alma işlemi, Şirket'in ilgili kuruluş ile anlaşmasında farklı bir yöntem öngörülmedikçe, Müşteri'nin anılan kuruluş nezdinde (işbu Sözleşme konusu alışveriş ile kazanılmış ödül puanları hariç) yeterli olan başka ödül puanı mevcut ise öncelikle o ödül puanlarından, mevcut değil ise Şirket'in Müşteri'ye iade edeceği bedelden mahsup edilerek yapılır.

 

Müşteri tarafından işbu Sözleşme konusu ürün alışverişinde Şirket'e ödeme kısmen/tamamen ödül puanları vb. ile yapılmış ise, bu suretle satın alınan ürünün bu Sözleşme'nin ilgili hükümlerine göre ürün bedeli Müşteri'ye geri ödenecek biçimde iadesinin söz konusu olduğu hallerde, Müşteri'nin Ürün'ü İnternet Sitesi’nde satın alırken Şirket nezdindeki kullandığı ödül puanı ve benzerleri, Şirket'in ilgili kuruluş ile farklı bir anlaşması olmadıkça, Müşteri'ye yine puan olarak iade edilebilir.

 

Müşteri tarafından herhangi bir surette haksız ödül puanı kazanımı veya kullanımının tespit edildiği durumlarda geçerli bir genel kural olarak, söz konusu ödül puanlarının parasal değeri-tutarı Şirket tarafından Müşteri'den (kredi kartından veya diğer yöntemler ile) tahsil olunabilecektir. Bu hüküm, öyle bir sistemin uygulaması neticesi Şirket tarafından Müşteri'ye hediye verilen malların bedeli için de geçerlidir.

 

Ödül puanı ve benzerlerinin kazanım ve kullanım işlemleri ilgili diğer hususlar, söz konusu kuruluş ile Müşteri ve Şirket arasındaki sözleşmelerin hükümlerine tabi olup, ilgili hallerde Şirket gerek işbu Sözleşme’de gerek anılan anlaşmalarda belirli tüm hak ve yetkileri Müşteri ve kuruluş nezdinde kullanabilir, ilgili işlemleri belirtilen kuruluş ve/veya aynı sistemdeki diğer işyerleri adına ve/veya hesabına da yapabilir.

 

Şirket'ten kazanılan veya Şirket nezdinde kullanılan ödül puanları, hediye çekleri gibi mukabili nakdi para talepleri, hiçbir durumda ve surette kabul edilmez.

 

Şirket, Müşteri ile yukarıda anılan kuruluşlar arasındaki ihtilaflar ile bunların herhangi bir maddi, hukuki, mali ve mali olmayan sonucu için hiçbir mesuliyet kabul etmemektedir; yukarıdaki hükümler geçerli ve saklıdır.

 

Şirket'ten ödül puanı kazanan veya Şirket'e ödemelerinde ödül puanı gibi yöntemleri kullanan Müşteri yukarıdaki özel şartları kabul etmiş olmaktadır.

 

7. CAYMA HAKKI

Alıcı, Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamında satın aldığı ürüne ilişkin olarak, Sözleşme’nin imzalanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı‘ya işbu Sözleşme’de belirtilmiş iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. Ancak kanunen belirli bazı mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsalar dahi, kanunen cayma hakkı yoktur. Söz konusu mal ve hizmetleri aşağıda görebilirsiniz.

 

Kanunen cayma hakkı kullanılamayan mal ve hizmetler:

a) Tüketici'nin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil)

b) kozmetik vb.leri ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar

c) yine kozmetik, mayo, iç giyim mamülleri vb. teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar

d) teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar e) ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. digital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri; vi) elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar

f) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler

g) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar

h) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki, eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti

i) ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler

j) genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

 

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

 

Alıcı’nın cayma hakkını kullanması halinde, anılan bildirimin yanısıra Ürün'ün tarafımıza gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) irsaliye/fatura aslının iadesi, faturası kurumlar adına düzenlenen Ürün iadelerinde iade faturası kesilmesi, ayrıca iade edilecek Ürün'lerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir

 

Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

 

Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle iade imkânsızlaşırsa Alıcı, kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Tüketici cayma hakkını kaybeder.


Yukarıda belirtilen gereklerin Tüketici tarafından süresinde ve usulunce yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün'ün teslim masrafları, Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Tüketici'ye iade edilir.

 

8. GÜVENLİK VE GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLER, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER VE FİKRİ SINAİ HAKLAR

İnternet Sitesi’nde verilerin korunması, gizliliği, işlenmesi ile ilgili diğer hususlarda aşağıda esasları belirtilen gizlilik kuralları ve şartları geçerlidir.

 

Müşteri tarafından İnternet Sitesi veya başkaca yollardan Şirket’e sağlanan bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Şirket tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkânları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Müşteri cihazından girildiğinden Müşteri tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dâhil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Müşteri'ye aittir.

 

Şirket, Müşteri'nin alışverişleri sırasında edinilen verilerini ilgili mevzuat kapsamında kayda alabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklayabilir, gerekli görülen hallerde güncelleyebilir, paylaşabilir, aktarabilir, transfer edebilir, kullanabilir ve sair suretlerle işleyebilir. İlgili kişisel bilgiler, Şirket’in bağlı bulunduğu şirketlere, grup şirketlerine, Şirket iştiraklerine, Şirket’in iş ortaklarına yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili merci ve yargı makamlarına iletilebilir.

 

Şirket, Müşteri’nin onay vermesi halinde Müşteri’ye elektronik iletişim ve diğer iletişim araçlarıyla ticari elektronik ileti gönderebilecektir.

 

Müşteri’nin aşağıdaki hakları bulunmaktadır:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. (4) ve (5) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Müşteri Şirket’e belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak elektronik ticari iletilerin gönderilmemesi talebinde bulunabilir. Müşteri’n bu husustaki açık bildirimine göre tarafına elektronik ticari iletilerin gönderilme üç iş günü içinde durdurulur.

 

Şirket dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgiler veri kayıt sisteminden silebilir ya da Müşteri’nin kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirebilir. Müşteri isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Şirket'e her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepler yasal süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

 

İnternet Sitesi’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, değiştirilmesi ve kısmen veya tamamen kullanımı konusunda; Şirket'in anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç tüm fikri ve sınai haklar ve mülkiyet hakları Şirket'e ve Şirket’in bağlı bulunduğu şirketlere aittir.

 

İnternet Sitesi’nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir. Bu sitelerden dolayı oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden Şirket sorumlu değildir.

9. GENEL HÜKÜMLER

Sözleşme konusu ürün, Müşteri'ye veya İnternet Sitesi’nde gösterdiği adresteki irtibat bilgilerine aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir.

 

Şirket, ürünleri, gönderileri için anlaşmalı kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının Müşteri'nin bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Müşteri'nin ürünü, kargo firmasının, Şirket tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir.

 

Stoklarda olan ürünler, sipariş tarihinden itibaren, en geç [on dört (14) gün] içerisinde Müşteri tarafından sipariş esnasında bildirilen irtibat kişisi ve adresine teslim edilmek üzere kargo firmasına teslim edilir.

 

Genel olarak ve aksi siparişe ilişkin bilgilerde açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları Müşteri’ye aittir. Şirket, satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesi’nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Müşteri’ye yansıtmayabilir.

 

Ürünlerin teslimatı anında Müşteri’nin adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Şirket, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Müşteri’nin sorumluluğundadır. Ürün, Müşteri’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Şirket sorumlu tutulamaz.

 

Bu hallerde Müşteri’nin ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Şirket'e iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Müşteri’ye aittir.

 

Müşteri’nin, Şirket tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce ürün bedeli Şirket'e tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde Şirket, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ürünü teslim etmeyebilir.

 

Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun ürün bedelini Şirket'e ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, ürün en geç 3 (üç) gün içinde Müşteri tarafından Şirket'e iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi Müşteri’nin bir kusurundan veya ihmalin kaynaklanıyor ise kargo masrafları Müşteri tarafından karşılanacaktır. Şirket’in iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükârda saklıdır.

 

Tereddüte mahal vermemek bakımından; Müşteri’nin satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dâhil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkânlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkânlarıdır. Bu çerçevede gerçekleşen ve Şirket’in bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. Şirket’in kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dâhil) ilgili mevzuat çerçevesinde saklıdır. Müşteri’nin temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.

 

Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Şirket teslimat ile ilgili olarak Müşteri’yi bilgilendirir. Bu durumda Müşteri siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

 

Şirket Sözleşme konusu ürünü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde açık bir şekilde Müşteri’yi kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Söz konusu onayı verip vermemek Müşteri’nin kendi takdirindedir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi ve kanuni hükümler uygulanır.

 

Cayma hakkının kullanıldığı haller de dâhil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 (ondört) gün içinde Müşteri’ye iade edilir. Aşağıdaki kuralın gerekleri saklıdır. İade Müşteri’nin Şirket'e ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örneğin kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Müşteri kredi kartına iade sureti ile yapılır ve ürün tutarı, siparişin Müşteri tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesi işleminin Şirket tarafından yapılmasında sonra Müşteri hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, olası gecikmelerden Şirket’in sorumluluğu bulunmayacaktır.

 

Şirket’in, iade edilecek bedel için bu Sözleşme’den ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları saklıdır. Sözleşme'nin Şirket’in edimini ifa etmemesinden ötürü Müşteri tarafından feshedildiği hallere ilişkin Müşteri’nin kanuni hakları da saklıdır.

 

Müşteri, ürün ve satışla ilgili talep ve şikâyetlerini Sözleşme'nin giriş kısmındaki iletişim kanallarından Şirket’e ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde bildirebilir.

 

İşbu Sözleşme’nin 5. maddesinde yazılı hususların bir kısmı mahiyeti itibari ile bu Sözleşme'de yer almayabilir. Bununla beraber, Müşteri tarafından İnternet sitesinde görülen/onaylanan ön bilgilendirmelerde, satış aşamaları veya genel bilgilendirme sayfaları/bölümlerinde yer almaktadırlar.

 

Söz konusu ön bilgilendirmeler ve Sözleşme, Müşteri’nin kabulü sonrasında bildirdiği elektronik posta adresine gönderildiklerinden, Müşteri söz konusu ön bilgilendirmelere ve bu Sözleşme'ye her zaman ulaşabilir ve bunları her zaman inceleyebilir.

 

Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Şirket kayıtları (bilgisayar veya ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur. Tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden doğan hakları geçerli ve saklıdır.

 

10. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Tarafların işbu Sözleşme’den kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nda yer alan borçlunun temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir Tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer Taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen Tarafa 7 (yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen Taraftan edimin ifasını talep etmek suretiyle Sözleşme’nin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkı doğacaktır.

 

Müşteri her koşulda kendi borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli ifasından dolayı Şirket’in oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır.

 

11. MÜCBİR SEBEP

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflardan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vb.) olarak kabul edilecektir.

 

Mücbir sebep şahsında gerçekleşen Taraf, diğer Tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında Tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 30 (on) gün süreyle devam ederse, Taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

 

12.TEBLİGAT

Taraflar, işbu Sözleşme’de yazılı adreslerinin aynı zamanda yasal tebligat adresleri olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 

İşbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak tüm bildirimler, yazılı olarak Taraflar’ın işbu Sözleşme’de belirtilen adreslerine iadeli taahhütlü mektup, kurye veya Taraflar’ın kayıtlı elektronik posta adresleri vasıtası ile karşı Taraf’a tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili Taraf’a yapılmış sayılır.

 

Taraflar, bildirim yapılacak adreslerini değiştirmeleri veya değiştirmek istemeleri halinde, söz konusu değişikliği 10 (on) gün içerisinde diğer Taraf’a noter kanalıyla bildirmekle yükümlüdürler. Aksi takdirde, işbu Sözleşme’de yer alan adreslere yapılacak ihbar ve tebligatların geçerli şekilde kendilerine yapılmış sayılacağını ve tebligatın eski adrese ulaştığı tarihin tebliğ tarihi sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde Müşteri’nin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

İşbu Sözleşme’de düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

bottom of page